Algemene voorwaarden

1. Definities

NOVITALIA B.V.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (”Voorwaarden”) wordt verstaan onder: a. NOVITALIA: Novitalia B.V., handelend onder de naam Novitalia Horeca-Inrichter en Appetito, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59419490.
  b. Producten: alle artikelen en diensten die Klant bij NOVITALIA bestelt en/of afneemt.

  c. Klant: iedere persoon of rechtspersoon die bij NOVITALIA producten bestelt en/of afneemt. d. Overeenkomst: iedere afspraak en koopovereenkomst tussen NOVITALIA en Klant.

 2. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen NOVITALIA en Klant.

 3. 1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen. Er gelden geen andere voorwaarden, tenzij NOVITALIA dit schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van NOVITALIA zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele toezeggingen van NOVITALIA, binden NOVITALIA alleen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van NOVITALIA zijn bevestigd.

3. Overeenkomsten

 1. 3.1 NOVITALIA heeft het recht een order van Klant te weigeren, indien Klant niet (meer) kredietwaardig blijkt te zijn.

 2. 3.2 NOVITALIA kan extra zekerheid van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 3. 3.3 Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is NOVITALIA hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van NOVITALIA niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan Klant op basis van de druk- of zetfout.

4. Prijzen/verkoopprijzen

 1. 4.1 De prijzen van NOVITALIA zijn geldig voor de looptijd van een aanbieding. Op het moment van het verschijnen van een nieuwe aanbieding via welke media dan ook (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

 2. 4.2 NOVITALIA heeft het recht de prijzen tussentijds te veranderen indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen.

 3. 4.3 De door NOVITALIA in een folder vermelde prijzen zijn weergegeven inclusief en exclusief omzetbelasting. Eventuele vervoerskosten en andere bijkomende kosten, zoals verwijderingsbijdragen en emballage, zijn niet in de prijs begrepen en worden separaat in rekening gebracht.

5. Leveringstermijn

 1. 5.1 Een door NOVITALIA opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden van het moment van bestelling en betreft een verwacht tijdstip bij benadering. De Producten worden bezorgd op het aangegeven adres van Klant, tenzij - anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn door NOVITALIA of bij het niet op voorraad zijn van Producten heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

 2. 5.2 Indien Klant niet op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen, kan NOVITALIA de kosten voor het opnieuw aanbieden en eventuele opslagkosten aan Klant in rekening brengen.

 3. 5.3 Indien oude Producten retour genomen dienen te worden, dient Klant er zorg voor te dragen dat het Product leeg, losgekoppeld en gereed voor transport is.

6. Aflevering en risico

Bij (af)levering gaat het risico voor de Producten over op Klant. Indien Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, is hij direct in verzuim. NOVITALIA is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of door te verkopen aan derden.

7. Betaling

 1. 7.1 Klant dient de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst en uiterlijk bij (af)levering te voldoen.

 2. 7.2 Indien geen contante betaling is overeengekomen, zal Klant de openstaande bedragen binnen acht dagen na factuurdatum aan NOVITALIA voldoen, tenzij contractueel anders is afgesproken. Bij automatische incasso geldt in beginsel een betalingstermijn van vijf dagen.

 3. 7.3 Uitsluitend NOVITALIA heeft het recht op verrekening. Het recht op verrekening of opschorting door Klant is uitgesloten.

 4. 7.4 Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij verplicht de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten te betalen die ten minste 15% van het openstaande en verschuldigde bedrag bedragen (met een minimum van EUR 40), te vermeerderen met de alsdan geldende wettelijke handelsrente.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. 8.1 Het eigendom van de Producten gaat over op Klant nadat Klant alle vorderingen van NOVITALIA heeft voldaan.

 2. 8.2 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven of te verpanden.

 3. 8.3 In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant onmiddellijk NOVITALIA waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van NOVITALIA.

9. Ruilen/Retourneren

 1. 9.1 Ruilen of retourneren van een bij NOVITALIA gekocht Product is mogelijk binnen 30 dagen na aankoopdatum. NOVITALIA is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of retourneren te honoreren binnen deze termijn na overlegging van: de (originele) aankoopfactuur; het ongebruikte, onbeschadigde en complete Product; de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het Product; het compleet ingevulde garantiebewijs, indien toepasselijk. Voor wat betreft klachten inzake houdbaarheid gebonden producten (zoals levensmiddelen) dient de klacht binnen 48 uur na (af)levering schriftelijk te worden gemeld. Aan het in behandeling nemen van een klacht door NOVITALIA kan Klant geen rechten ontlenen.

 2. 9.2 Niet retour genomen worden: Producten die per meter worden verkocht, gloeilampen, planten, Producten die op basis van hyginische overwegingen niet meer kunnen worden verkocht, aan uiterste houdbaarheid gebonden Producten, gekoelde en diepgevroren food Producten en speciaal bestelde Producten.

 3. 9.3 NOVITALIA is niet verplicht gekochte Producten te ruilen of retour te nemen indien het Product onjuist is gebruikt of is beschadigd.

10. Garantie/Klachten

1. 10.1 Voor Producten die NOVITALIA via haar externe toeleveranciers heeft verkregen, gelden de garantievoorwaarden van die toeleveranciers, tenzij wettelijk anders is bepaald. De garantie op eigen merkproducten van NOVITALIA houdt in dat Producten die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, binnen de garantietermijn worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs aan Klant wordt terugbetaald, minus de eventuele afschrijving voor de gebruiksperiode van het Product. De termijn en inhoud van de garantie is afhankelijk van het product en wordt door NOVITALIA per Product(soort) bepaald.

 1. 10.2 Indien Klant een beroep doet op een door NOVITALIA gegeven garantie, dient Klant NOVITALIA binnen veertien (14) dagen in staat te stellen het Product te onderzoeken. Een vervangen c.q. teruggenomen Product wordt (weer) eigendom van NOVITALIA en dient bij NOVITALIA te worden ingeleverd.

 2. 10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door Klant.

 3. 10.4 Geen recht op garantie bestaat, indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder toestemming van NOVITALIA het Product is gewijzigd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van NOVITALIA (inclusief ongedaanmakingsverplichtingen) is beperkt tot de directe schade, tot maximaal de waarde van de betreffende Producten waarover werd gereclameerd. De aansprakelijkheid van NOVITALIA is verder beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van NOVITALIA in het voorkomende geval uitkeert. Tenzij wettelijk anders is/wordt bepaald, is NOVITALIA niet aansprakelijk voor (overige) schade van Klant of derden, waaronder begrepen gevolgschade, immaterile schade, omzetverlies of bedrijfsschade.

12. Overmacht

12.1 Indien NOVITALIA door een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van NOVITALIA ligt (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien enige overmachtstoestand langer dan twee maanden heeft geduurd, heeft elk van de partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13. Verzuim/ontbinding

 1. 13.1 Indien Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van de betalingstermijn in verzuim. NOVITALIA is dan gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 2. 13.2 In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van Klant, heeft NOVITALIA het recht alle Overeenkomsten met Klant met onmiddellijke ingang te beindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen.

14. Gebruik van Novitalia-Appetito pas

 1. 14.1 De Novitalia-Appetito pas is persoonlijk, niet overdraagbaar en beperkt tot de onderneming van Klant.

 2. 14.2 Klant verklaart zich akkoord met de door NOVITALIA opgestelde huisregels. Bij overtreding van de huisregels is Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 3. 14.3 NOVITALIA is gerechtigd een Novitalia-Appetito pas in te trekken, indien NOVITALIA dit noodzakelijk/gewenst acht. Als de Novitalia-Appetito pas is gestolen of verloren dient Klant dit aan NOVITALIA te melden.

15. Privacy

 1. 15.1 NOVITALIA verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van: (beoordelen van een aanvraag tot) het verstrekken, gebruiken, en intrekken van een NOVITALIA-pas en/of een online account; het toesturen van nieuwsbrieven (zoals de NOVITALIA-folders) of andere (marketing)informatie voor producten of diensten

 2. 15.2 Bij het aanvragen van een Novitalia-Appetito pas en/of online account stemt Klant in met de verwerking van persoonsgegevens. Op de verwerking van diens persoonsgegevens is, naast deze Voorwaarden, het Privacy Statement van NOVITALIA van toepassing (zie www.Novitalia.nl).

16. Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.